Exercici 2023

2023/12677 Anunci de la Diputació Provincial de València sobre la concessió de subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre per a projectes turístics i accions de promoció turística. Impulsem Turisme 2023. Línia 2.1.

ANUNCI

La Junta de Govern Local de la Diputació de València, en sessió celebrada el 19 de Setembre de 2023, va adoptar l’acord que resol la convocatòria per a la concessió de subvencions “Impulsem Turisme 2023” de la Diputació de València, el
termini de justificació de la qual finalitzarà l’1 de desembre de 2023, amb el següent tenor literal:

“Havent donat compte de les diverses sol·licituds formulades en temps i forma a l’empar de la convocatòria, subvenciones Impulsem Turisme del Centre de Turisme de la Diputació de València 2023, aprovada per la Presidència de la
Corporació per Decret 2855 de data 6 de març del 2023, l’extracte es va publicar a la BDNS (REF. 680220).

Atés que les peticions que es relacionen compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria de referència per a accedir a les subvencions.

Vist l’informe de la Comissió de Valoració en el qual s’avaluen les sol·licituds presentades de conformitat amb el que preveu la convocatòria.

Vist l’informe del cap de la secció jurídica en el qual s’acredita que els beneficiaris es troben en situació que fonamenta la concessió de la subvenció, que no estan sotmesos a cap prohibició per rebre-la subvenció i es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

S’ACORDA
Primer. Concedir les subvencions als beneficiaris i per les quanties que s’expressen en l’annex I adjunt, autenticat pel Secretari General i que s’incorpora a l’expedient.

ANEXO I. SOLICITUDES ADMITIDAS / ANNEX I. SOL·LICITUDS ADMESES

1. ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

2.1. CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS TURÍSTICOS Y ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA / 2.1. CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A PROJECTES TURÍSTICS I ACCIONS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

386/23/STU G46957023 ASOCIACION EMPRESARIAL ALZIRA 5.286,30